Location

Makoti Thresher’s Association

11 South Main

Makoti, North Dakota 58756

Phone: 701-728-6740